عکسهای مراسم ختم و ترحیم مرحوم مرتضی احمدی با حضور چهره های هنری و ورزشی

مراسم ختم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

عکسهای مراسم ختم زنده یاد مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرحوم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

بهمن دان / مراسم ترحیم زنده یاد احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

حسین پاکدل و مسعود رایگان

مراسم ختم مرتضی احمدی

محمد شیری در مراسم ختم مرحوم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

عکس /رضا بنفشه خواه / مراسم ختم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

ایرج نوذری در مراسم ترحیم زنده یاد مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

داریوش کاردان

مراسم ختم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

ایرج راد (بازیگر) مراسم ختم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

پرویر پرستویی و جمشید مشایخی در مراسم ختم زنده یاد مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

رضا ناجی بازیگر در مراسم ختم زنده یاد مرتضی احمدی

مراسم ختم مرتضی احمدی

محمد نوری بازکین پرسپولیس در مراسم ترحیم مرتضی احمدی